پالسیشن دمپر یا میراکننده جریان

پالسیشن دمپر یا میراکننده جریان

یک مخزن با حجمی محاســبه شــده و معمولا محتوی نیتروژن می باشد.در یک سیستم تزریق شامل پمپهای دوزینگ که حرکت
رفت و برگشتی پیستون باعث به وجود آمدن پالسهای ناخواسته در جریان میشود، برای پایدار نمودن جریان ورفع این نوسانات و اغتشاشات از دمپرها استفاده میکنند.پالسیشــن دمپرها جهت کاهش اختالالت فشــاری برای رسیدن به جریان خطی و پایدار توصیه میشوند.