کلوژر (CLOSURE )

کلوژرها یا درهای ساخت شرکت پتروساوین صنعت به صورت مونتاژ شده و برای کاربرد سریع و آسان طراحی میشوند.
یک نمونه اســتاندارد آن شــامل بدنــه اصلی از جنس فــورج و یک درپوش متحرک اســت که توسط دو گیره با پیچ و مهره های بزرگ روی کلوژر نصب شده وبا نزدیک یا دور شدن آنها، کلوژر باز و بسته میشود. نکته مهم در ساخت آنها استفاده از مواد فورج طبق استاندارد ASME در بدنه این کلوژرها اســت. این درها جهت کاربرد سریع و آسان (Opening Quick ) ســاخته میشوند. در ســایزهای بزرگتر از نوع گیربکسی استفاده می شود، تا ســنگینی آنها باز و بسته کردن را دشوار ننموده و در کمتر از چند دقیقه حتی
توسط یک فرد امکان پذیر باشد.