پكيج تزريق مواد شيميايی

پکیج تزریق مواد شیمیایی

شامل:
– پمپهای دوزینگ( رفت و برگشتی) و گریز از مرکز
– پایپینگ استینلس استیل S.S ،پوششدار (LINING )یا PVC
– مخازن کربن استیل تا آلیاژهای خاص و HDPE
– تجهیزات ابزار دقیق کامل و سیستم کنترل دقیق طبق نظر کارفرما
پکیجهای تزریق مواد شــیمیایی در سیستمهای تزریق در مراحل تولید و پالایش نفت، گاز، پتروشیمی و یا حتی در تصفیه آب استفاده میشود تا به منظور برخی اثرات شیمیایی از قبیل کاهش خوردگی به کار گرفته شود.
ً شامل پمپهای تزریق مواد شیمیایی، تانک، تجهیزات این سیستمها معمولا  مکانیکی و ابزار دقیق هستند که بسته به دقت و نوع کاربرد تنوع دارند.
ســاخت پکیجها در این شــرکت به طــور کامل (EPC ) یعنــی از مرحله طراحی، تامین تجهیزات تا ساخت را در بر میگیرد.
پکیج ها کاربردهای فراوانی دارند که اهم آنها عبارتند از:
1 -صنایع نفت
1-1 پاالیشگاهی 2-1 تصفیه خانه ها 3-1 نمک زدایی ها و تزریق مواد مختلف
2 -صنایع فرا ســاحلی تزریق مواد ضد خوردگی – ضد باکتری –
ضد یخ و متانول ضد رسوب و…
3 -صنایع گاز
1-3 بویلرها 2-3 متانول
4 -صنایع پتروشیمی
1-4 تصفیه آب 2-4 بویلر 3-4 کنترل گاز مایع