پرکن (Loader )

این وســیله جهت پر کردن مخزن از ماده بودارکننده به کار میرود. عملکرد آن به این صورت اســت که بر روی بشکه ماده بودارکننده نصب شده و با فشاری که از طریق خط گاز بر روی مایع ایجاد میکند باعث پرکردن مخزن ادورایزر از ماده بودارکننده میشود و شامل تجهیزات وابزار دقیق مورد نیاز جهت ایمنی و کاربرد آسان است.