هیتر اتمسفریک

هیتر اتمسفریک

از آنجا که دمای گاز در شــرایط اســتاندارد حدود C°15 میباشد لذا تأمین این شرایط در سیســتمهای تقلیل فشار و در نهایت در مبادی مصرف ضروری است. با توجه به اینکه به علت افت فشار گاز بعد از رگولاتور در ایستگاه، کاهش دمای شدیدی پیش می آید، در سیستمهای تقلیل فشــار نصب گرمکنهای گاز ضروری میباشد. این دستگاهها در شــرایط ایمن و توسط مشعلهای اتمسفر یک آب داخل یک محفظه را گرم نموده و از طریق آن، گاز با عبور از لوله های مارپیچی که از درون این محفظه عبور مینماید حرارت را جذب می کند و گرم میشــود و به همین جهت به آنها گرمکنهای غیرمستقیم(Heater indirect Bath Water )گاز گفته میشود.
اســتفاده از هیترهای غیر مستقیم آبی تاریخچه طولانی در صنعت نفت و گاز دارد. آنها در رنجها و کاربردهای گوناگون شامل گرم کردن گاز طبیعی تا گرم کردن نفت خام بکار برده شده اند.هیترهای غیر مستقیم آبی کاربردهایی به شرح زیر دارند:
1 )گرم کردن گاز طبیعی قبل از تقلیل فشار جهت جلوگیری از یخ زدگی جریان خطوط پایین دست ایستگاه های تقلیل فشار.
2 )گرم کردن نفت خام برای نگهداری دمای آن تا حد خاص و کاهش گران روی
ســاختمان گرمکنهای گاز شــامل محفظه گرمکن (Shell ،)لوله های گاز (Coil ،)فایرتیوب (Tube Fire ،)محفظه احتراق، مخزن انبســاط آب(Tank expantion ،)دودکش (exhaust )و سیستم تأمین و کنترل سوخت میباشد.
محفظه گرمکن به صورت استوانه افقی بوده که حجم آن متناسب با ظرفیت حرارتی گرمکن میباشد. این مخزن روی یک شاسی ثابت میگردد و جهت جلوگیری از ســرریز شدن آب مقطر هنگام گرمشدن، مخزن کوچکتری بالای آن نصب میشود، لوله های گاز گرمکن که اندازه آن ها متناســب با حجم گاز عبوری از گرمکن طراحی میگردد، به صورت لوله های رفت و برگشــت و در چند ردیف از یک قاعده وارد مخزن گرمکن می شــوند و پس از گرم شدن خارج میشوند و نشانگرهای دما و فشــار گاز روی این لوله و لوله خروجی تعبیه میگردند و کنترل کننده دمای گاز نیز روی لوله خروجی نصب میشود.