هیترهای draught forced یا دمنده اجباری

هیترهای draught forced یا دمنده اجباری

در نســل جدید هیترهای تولیدی این شــرکت با توجه به اهمیت مدیریت صحیح انرژی و برای کاهش مصرف سوخت و همچنین دستیابی به راندمان بالاتر، هیترهایی طراحی شده که اساس آن جابجایی اجباری انتقال حرارت و استفاده از مشعل های با دمنده است، در این هیترها راندمان احتراق با توجه به نوع مشعل که شامل دمنده و فن است بالاتر است و با ترکیب مناسب هوا و سوخت که تاثیر بسزایی در کاهش میزان آلایندگی دارد کیفیت شــعله نیز بهتر خواهد بود، همچنین با به کار بردن یک وســیله مثل میکسر یا پمپ اختلاط داخل مخزن بالا برده می شود و انتقال حرارت افزایش می یابد.