میکسر

جهت اختالط مواد داخل مخزن بکار میرود. در انواع متنوع و جهت سیالهای گوناگون،در ابعاد مختلف و جهت مخازن اتمسفریک یا تحت فشار قابل طراحی و ساخت میباشد