فیلتر گاز خشک

فیلتر گاز خشک

فیلتر گاز خشک یکی از تجهیزات فیلتراسیون در ایستگاه های گاز یا صنعت نفت و پالایشــگاهی است که برای جداســازی ذرات معلق و جامد در جریان گاز درخطوط انتقال کاربرد دارد.این فیلترها با نصب در ابتدای مســیر جریان و زدودن ذرات معلق جریان گاز، ازرگولاتورها، کنتورها، شــیرآلات و دیگر تجهیزات موجود در خط گاز محافظت میکند و از این طریق باعث افزایش طول عمر تجهیزات میگردد و خســارت ناشی از خراب شدن و از کار افتادن دستگاهها را کاهش میدهد.فیلتر گاز خشک در ســایزها و طراح های مختلفی جهت تأمین نیاز فیلتراسیون جریان در دسترس میباشند.المنــتهــای این فیلترها قابــل تعویض میباشــند و این کار بــه راحتی طبق
دستورالعمل نصب شــده روی بدنه فیلتر انجام میگردد. عملکرد فیلترها به شدت تابع اندازه و نحوه پخش ذرات معلق میباشد.