دستگاه پیگ لانچر-رسیور (فرستنده و دریافت کننده توپک)

دستگاه پیگ لانچر-رسیور (فرستنده و دریافت کننده توپک)

لانچر(فرستنده ) معمولا برای ارسال توپک در خطوط لوله نفت و گاز و رسیور (گیرنده توپک) رای دریافت آن بعد از یک عملیات موفق پیگ رانی به کار برده می شود.
این تجهیزات معمولا در ابتدا و انتهای خطوط لوله نصب می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد.این دستگاهها بدون نیاز به قطع جریان اصلی عملیات ورود و خروج پیگ به داخل لوله ها را فراهم میآورد.
انتخاب این تجهیزات ” فرســتنده و گیرنده توپک” بســتگی به نــوع پیگ رانی وطراحی خطوط لوله دارد.
در مواردی این پروسه بطور اتوماتیک انجام میگردد.این دستگاه شامل سه بخش اصلی است:
• پیگ لانچر یا تله جاروب ارسال توپک
• پیگ رسیور یا تله جاروب دریافت توپک
• پیگ سیگنالر یا ارسال کننده سیگنال

پیگ لانچر و رسیور