تابلو کنترل(Control Panel)

تابلو کنترل(Control Panel)

با قابلیت پالسگیری از کنتور و تنظیم دقیق میزان و نحوه تزریق