بورت اندازه گيری

بورت اندازه گیری

تست صحت عملکرد پمپ یا اصطلاحا کالیبراسیون پمپ توسط این وســیله انجام می شود، کالیبریشن پات به صورت عمودی،در مســیر ورودی پمپ و مکش آن قرار داده می شود و درشرایط کارکرد واقعی توسط دو عدد شیر که در دو طرف آن قرار دارد تســت انجام میشود، ظرفیت این دستگاه به گونه ای تنظیم میشــود که تست در مدت زمان 60 ثانیه به خوبی بتواند انجام شود.