بودار کننده گاز

بودار کننده گاز

گاز طبیعی اســتخراج شــده از چاه بدون بو میباشد و این موضوع از لحاظ مسایل ایمنی خطرناک اســت، چرا که در صورت نشتی آن قابل تشخیص نبوده و خطر انفجار را در پی دارد لذا جهت سهولت تشخیص در هنگام نشتی آن را توسط موادی بودار و به وسیله تجهیزاتی خاص بودار میکنند که به آن تجهیزات، بودار کننده یا ادورایزر گفته میشود.ً مخلوطی از ترکیبات ســولفور با غلظت کم میباشــد که به گاز طبیعی افزوده میشود و این قابلیت را به گاز میدهد که بودار شده
و هنگام نشــتی توسط افراد تشخیص داده شود. البته میزان ماده تزریق شــده محدودیتهایی دارد که با توجه به استاندارد
شرکت ملی گاز تعیین میشود.
ماده مذکور THT یا مرکاپتان میباشد که به دلیل ترکیب شیمیایی آن بوی تندی داشته و به راحتی قابل تمیز میباشد.
دو نوع متداول این دستگاه عبارتند از:
1-بای پس    2-تزریقی
این شــرکت این دو نوع ادورایزر را با تجهیزات کامل و در نوع بهینه آن تولید و عرضه نموده و اکنــون نیز به عنوان بهترین تولیدکننده ادورایزر در نزد مشتریان شناخته شده میباشد.
بودار کننده در خروجی ایســتگاه نصب میشود و بر اساس شرایط و البته استاندارد IGS طراحی میگردد.
بودارکننده های این شــرکت بــه راحتی به کنتورهای نصب شــده روی ایستگاه متصل شده و بر اســاس جریان عبوری تزریق را انجام می دهند، در صورت عدم نصب کنتور در ایســتگاه میزان تزریق به صورت دستی نیز قابل تنظیم است.

بودار کنند گاز