بودارکننده نوع کنار گذر

بودارکننده نوع کنار گذر

این نوع بودار کننده براساس فرآیند جذب عمل می نماید و به صورت کنارگذر در مسیر خروجی گاز از ایستگاه قرار می گیرد و نیاز به پمپ نیز نداشته بلکه از فشار خط گاز برای تزریق استفاده می کند.

مقداری از گاز با عبور از داخل مخزن مرکاپتان بودار می شود و با ورود به خط اصلی گاز آن را نیز بودار می نماید.این گاز در اثر اختلاف فشار ایجاد شده در خط گاز از طریق یک لوله ورودی به مخزن ایستگاه که حاوی ماده بودارکننده است وارد می گردد و پس از تماس با آن از طریق لوله خروجی ادورایزر مجددا به لوله اصلی برمیگردد و بدین طریق گاز بودار می شود.

درحقیقت اختلاف فشار ایجاد شده باعث فعالیت بودار کننده می شود و مقداری از گاز وارد مخزن ادورایزر شده و طی فرآیندی پس از مخلوط شدن با بخارات مرکاپتان به خط گاز وارد می شود.