بودارکننده نوع تزریقی (Injection)

 بودارکننده نوع تزریقی

در این نوع تجهیزات تزریق ماده بودارکننده در مســیرجریان گاز به وســیله یک پمپ تزریق از نوع هیدرولیکی با دیافراگم اســتینلس اســتیل صورت می گیرد ) که حتما باید ضد انفجار بوده تا مســایل ایمنی تأمین شود( توسط سیســتم کنترلی خاصی متناســب با مقدار گاز عبوری از ایســتگاه و با پالسهای ارســالی از کنتور به تابلو کنترل مقدار تزریق مــاده بودارکننده را به صورت اتوماتیک و
دستی میتوان تنظیم نمود. تجهیزات این سیستم کنترلی بنا به درخواســت خریدار با دقت و شرایط موجود قابل تغییر است اما اساس طراحی استاندارد 101-PM-M-IGS است.
در ایــن ادورایزرها با توجه به حجــم گاز عبوری مقدارمعینی از ماده بودارکننده توسط پالسهایی که از کنتور ایســتگاه گرفته میشــود و برنامهای که برای مشخص کــردن میزان تزریق به تابلو کنترل داده شــده اســت،
پالس خروجی محاســبه و به پمپ اعمال شــده و عمل تزریق مرکاپتان یا هر ماده بودارکننده دیگـــری انجام میگیرد.