آزمایش و تست

این شــرکت با بکارگیری آزمایشــگاه مجهز و تجهیزات کامل جهت تست محصوالت و برای کسب اطمینان بیشتر از کیفیت تولیدات آزمایش و تســت دقیق انجام میدهد. آزمایشــگاه مجهز و با تجهیزات کالیبره این اطمینان خاطر را به مشتری یا بازرس میدهد که تجهیزات در شرایط استاندارد و پس از بررسیهای دقیق تایید میشوند. در مواقعی هم با همکاری شرکتهای بازرسی شخص ثالث و دیگر آزمایشگاههای معتبرداخلی یا خارجی، آزمونهای مخرب و غیر مخرب و برخی تستهای دیگر به منظور دستیابی به اهداف کیفی بالا روی دستگاهها انجام میگیرد.