اسکرابر

اسکرابر یا ناک اوت درام نوعی از فیلتر است که وظیفه پاکسازی گاز از ذرات معلق درون آن را دارد. این مخازن برای فلیتر جریانی که نســبت گاز به مایع زیاد است طراحی می شوند. اســکرابرها در حقیقت نوعی سپراتور عمودی اند که یک صفحه
مشبک به نام Demister در ورودی آنها استفاده می شود و همچنین نیاز به حجم بزرگ و یا خاص تعبیه شده برای جمع آوری مایع ندارند، یکی از مزیت این فیلترها این است که فضای کمتری را روی فونداسیون اشغال می کند.اســکرابرها به طور اســتاندارد از جنس کربن اســتیل ساخته می شــوند اما طبق درخواست مشتری و براساس طراحی، ساخت از متریال های دیگر امکان پذیر است. اســکرابرها بر اســاس میزان آلودگی، درخواست مشــتری و….. میتواند در انواع مختلف با mist extractor , cyclone و المنت و یا ترکیبی از آنها ساخته شود. در نوع ســایکلون با استفاده از نیروی گریز از مرکز و بر اساس اختالف چگالی ذرات
جامد و مایع از گاز جدا می شــود و قطعــه متحرکی نیز ندارد. نوع عملکرد آن به این صورت اســت که گاز از یک نازل درمحفظه بالای فیلتر که شامل تعداد زیادی سایکلون های موازی است وارد می شود و سپس با استفاده از نیروی گریز از مرکز و در اثر برخورد جریان به ســایکلونها ذرات جامد و مایع از گاز جدا شــده و به محفظه پایینی منتقل میشــود و گاز عاری از آلودگی نیز با
تغییر جهت به سمت بالا رانده شد و از نازل بالای  مخزن خارج می شود.

اسکرابر