تعمیرات و تغییر سیستم (Renovation & Repair, Overhaul):

تعمیرات و تغییر سیستم (Renovation & Repair, Overhaul):

با توجه به مشکلات تجهیزات در اثر نوع سیستم و یا عملکرد چندساله، برخی از آنها نیاز به تغییر سیستم یا تعمیرات دارند که یکی از شاخه های اصلی فعالیت شــرکت به این مهم اختصاص داده شده است و کارشناسانی مطابق نیاز برای تغییر سیستم، تعمیرات و یا در صورت نیاز تعویض قطعات آنها آموزش داده شدهاند و با انجام پروژه های متعدد دارای سوابق خوبی در این زمینه نیز میباشند.
مشــکلات دستگاه ها که گاهی باعث از کار افتادن آنها می شــود و خطری جدی محسوب میگردد، میتواند توسط کارشناسان ما از طریق
مشــاوره و یا در صورت نیاز بازدید و تعمیرات یا تأمین قطعات در مدت زمانی کمتر از آنچه که باعث نگرانی شــود انجام گردد تا دســتگاه مجدد به عملکرد خود ادامه دهد.