پمپ دوزینگ مدل (Type B.SD)

 پمپ دوزینگ مدل (Type B.SD)

مشخصه های اصلی:
پمپ سلونوئیدی دوزینگ رفت و برگشتی عمودی
تنظیم میزان ضربه: دستی / اتوماتیک / کنترلی )120-0 پالس بر دقیقه(
طول حداکثر ضربه: 8 میلیمتر
دیافراگم فوالدی با محرک هیدرولیکی
جنس هد: SS316
طراحی END LIQUID بر اساس درخواست مشتری
حداکثر ابعاد:طول: 110 میلیمتر، عرض: 110 میلیمتر، ارتفاع: 570 میلیمتر
نیروی محرکه الزم: 300VDC, 200VDC
تجهیزات الکتریکی برای مناطق پرخطر و امن با درجه حفاظت T4 ll e EX طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران
تنوع زیاد محافظت و عایق کاری
شرایط عملکرد:END LIQUID فلزی دیافراگمی
حداکثر نرخ جریان: hr/5Lit.3
ماکزیمم فشار: 2

اکزیمم استاندارد دمای کاری:80 تا 15- با طراحی خاص