آتشدان یا فایرتیوپ (Tube Fire)

آتشدان یا فایرتیوپ (Fire Tube)

محفظه آتش یا Tube Fire لوله ای است که معمولا به شــکل U ســاخته شــده و درون مخزن گرمکن و در قســمت زیرین لوله هــای گاز قرار میگیرد و دهانه آن از قاعده دیگر مخزن خارج و به دودکش و محفظــه احتراق متصل میگردد و آتش مشــعل
و همچنیــن هوای گــرم هیتــر از درون این لوله به دودکش منتقل میشود.
دودکــش یا exhaust لوله هایی اســت کــه انتقال گاز حاصل از احتراق را به ارتفــاع بالاتری منتقل نموده و باعث مکش هوای درون محفظه مشعل می شود. در قســمت پایین دودکشها سوراخهایی تعبیه شده که در صورت نصب تجهیزات مناسب میتوان دما و نوع
گاز حاصل از ســوخت را اندازه گیری نموده و نمونه ســنجی کرد و در نتیجه میزان سوخت و هوای هیتر را تنظیم نمود.