ایستگاه CGS-TBS

ایستگاه CGS-TBS

گاهی مواقع در شرایط خاص احتیاج است که فشار گاز مستقیما از 1000 psi به 60 psi کاهش پیدا کند که در این شرایط از ایستگاه های CGS-TBS استفاده می شود.