ایستگاه CGS

این ایستگاه ها معمولا در ایستگاه های شهری فشار گاز را از 1000 psi به 250 psi کاهش میدهند و در ایستگاه های پالایشگاهی و پتروشیمی و نیروگاهی فشارگاز را با توجه به نوع مصرف از 1000 psi به 300 psi یا 400 psi کاهش میدهند.