ایستگاه METERING

ایستگاه METERING

از این ایستگاه ها زمانی استفاده میشود که فقط احتیاج است گاز تمیز و اندازه گیری شود . فشار ورودی و خروجی در این ایستگاه ها ثابت میباشد.