ایستگاه CGS PBS

ایستگاه CGS PBS

ایستگاه شهری بزرگ: ایستگاههای CGS جهت کاهش فشار گاز از 1000Psi-1400 تا حد فشار گاز ورودی به شهر حدود  psl 250