ایستگاه TBS

این ایستگاه ها در شهرها و مکان هایی که به گاز کم فشار نیاز است بعد ار ایستگاه های CGS قرار میگیرند و فشار گاز را از 250 psi به 60 psi کاهش میدهند.